Projekty zakończone w roku 2021


             

     Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie technologii wytwarzania udoskonalonej folii polietylenowej dzięki zastosowaniu napełniacza lignocelulozowo-mineralnego.”

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Marmat dzięki obniżeniu kosztów wytwarzania, zwiększenie wykorzystania odpadów w procesie produkcyjnym i zapewnienie wysokiej jakości produktów przy obniżonej cenie.

Planowanym efektem jest zakup maszyn i urządzeń, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej własnej technologii, będącej wynikiem własnych prac B+R, oraz rozpoczęcie produkcji wyrobów o nowatorskim składzie surowcowym, zawierającym trudno przetwarzalny odpad, tj. napełniacz lignocelulozowo-mineralny. Udoskonalony produkt – folia z polietylenu – ma zastosowanie przede wszystkim w energetyce, jako oznakowanie tras energetycznych, może być także stosowana w budownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu (np. produkcji maszyn).

 

Całkowita wartość projektu – 500 000,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich – 225 000,00 PLN

Projekty zakończone w roku 2020Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  " Wdrożenie innowacyjnej technologii w celu wytwarzania nowego produktu - rur karbowanych z kompozytów na bazie PCV modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym"

Celem projektu jest rozwój dotychczas prowadzonej działalności poprzez wzrost innowacyjności firmy MARMAT. Rezultatem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek technologii wytwarzania innowacyjnych i wzmocnionych włóknem szklanym kompozytów na bazie PCV modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi.

Planowanym efektem inwestycji będzie wdrożenie 1 grupy nowych produktów ( przewodów/ rur karbowanych z kompozytów na bazie PCV modyfiokwanego napełniaczami hybrydowymi organiczno - mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym) oraz udoskonalenie 1 grupy obecnych produktów (uchwytów do ww. rur), dzięki wdrożeniu własnych prac B + R ( zrealizowanych we współpracy z jednostką naukową _ Uniwerystetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy) oraz zakupowi niezbędnych do ich wdrożenia zaawansowanych technologicznie środków trwałych (5 szt.).

Całkowita wartość projektu - 1 816 710,00 PLN
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich - 664 650,00 PLN

Projekty zakończone w roku 2018


Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję wyrobów o nowatorskiej konstrukcji - karbowanych rur osłonowych”, dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Cele projektu:

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa MARMAT i znaczący wzrost rentowności działalności poprzez wdrożenie innowacji procesowych i wprowadzenie na rynek nowych  produktów.

Planowane efekty projektu:
Dzięki zrealizowaniu projektu firma:

 • wdroży nową, innowacyjną technologię wytwarzania karbowanych rur osłonowych z PCV o nowatorskiej konstrukcji
 • wprowadzi na rynek innowację produktową i procesową,
 • uzyska gwarancję otrzymania stałej, powtarzalnej jakości wyrobów,
 • uzyska możliwość dostarczania wyrobów do klientów w krótkim czasie i z zapewnieniem wysokiej, niezmiennej jakości.

Całkowita wartość projektu: 2.560.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.152.000,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekty zakończone w roku 2017


Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Rozwój eksportu w Przedsiębiorstwie Tworzyw Sztucznych Marmat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością dzięki wdrożeniu PRE”  dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Cele projektu:

Cel ogólny projektu to rozwój działalności Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych MARMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez umiędzynarodowienie sprzedaży i znaczący wzrost udziału eksportu w przychodach.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie wartości sprzedaży eksportowej  
 2. Internacjonalizacja działalności firmy
 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki dywersyfikacji rynków zbytu
 4. Wzrost innowacyjności, który będzie wynikał z konieczności dostosowywania wyrobów do wymogów rynków zagranicznych i sprostania międzynarodowej konkurencji  

Planowane efekty projektu:

 • Wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynkach docelowych  
 • Nawiązanie stałych partnerskich stosunków z dystrybutorami – partnerami/odbiorcami
 • Zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych   

Całkowita wartość projektu: 681 009,95 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 477 913,09 PLN

Projekt: „Opracowanie innowacyjnego produktu – przewodów (rur) karbowanych – z kompozytów na bazie PVC modyfikowanego napełniaczami hybrydowymi organiczno-mineralnymi, wzmocnionego włóknem szklanym”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0558/15-00

Okres realizacji: 01.12.2015 r. - 31.10.2017 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 268 653,77 zł

Kwota dofinansowania: 1 714 058,41 zł
- na badania przemysłowe: 1 411 464,59 zł (80,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych)
- na prace rozwojowe: 302 593,82 zł (60,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych)

Projekt polega na opracowaniu we współpracy z jednostką naukową oraz wdrożeniu do produkcji nowego wyrobu - przewodów (rur) karbowanych o nowatorskich cechach konstrukcyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekty zakończone w roku 2015


DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz Budżetu Państwa.
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Projekt: "Rozwój Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych MARMAT Sp. z o. o. przez wdrożenie PRE"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-050/13-00

Okres realizacji: 01-10-2013 - 30-09-2015

Całkowita wartość projektu: 535 117,40 PLN

Wartość dofinansowania: 401 938,05 PLN (80%) wydatków kwalifikowanych na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu oraz 75% na realizację Projektu, w tym:
- 85% kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (341 647,34 PLN)
- 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej (60 290,71 PLN)

Projekty zakończone w roku 2014


Projekt: Uruchomienie produkcji innowacyjnej listwy instalacyjnej dla linii kablowych elektrycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych

Numer umowy o dofinanosowanie: POIG.04.03.00-00-B25/12-00

Okres realizacji: 01.01.2014 - 31.12.2014

Całkowite wydatki kwalifikowane: 2 050 000,00 PLN

Dofinansowanie: 1 230 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty zakończone w roku 2013


Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Projekt: "Wysokowydajna technologia wytwarzania złączek kompensacyjnych do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych"

Numer umowy o dofinansowaniu: UDA-POIG.04.03.00-00-0875/11-00

Okres realizacji: 03.02.2012-30.06.2013

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 1.2 Nr umowy: UDA-RPWP.01.02.01-30-277/12-00
Tytuł projektu: "Uruchomienie produkcji innowacyjnej listwy instalacyjnej dla linii kablowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i komputerowych"
Okres realizacji: 15.02.2013 - 31.12.2013