INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Published on
(zamówienie nr 4/2017)

Wynajmu środków trwałych – urządzeń do celów badawczych

Nabywana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.1.pt. „Opracowanie znacząco udoskonalonego produktu – innowacyjnej gładkiej trójwarstwowej rury do paszociągów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do wyboru dostawcy zastosowano zasadę konkurencyjności (wartość szacunkowa zamówienia przekracza 50.000 PLN netto).

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy POL-SERVICE Majcher Jacek.